CNY khuyến mãi

Giảm 130 RM cho mỗi RM930 chi tiêu.

  • Giảm 130 RM khi chi tiêu 930 RM /
  • Giảm 260 RM khi chi tiêu 1860 RM /
  • Giảm 390 RM khi chi tiêu 2,790 RM /
  • Giảm 520 RM khi chi tiêu 3720 RM /
  • Giảm 650 RM khi chi tiêu 4,650 RM /
  • Giảm 780 RM khi chi tiêu 5,580 RM /
  • Giảm 910 RM khi chi tiêu 6,510 RM / 
  • Giảm 1,040 RM khi chi tiêu 7,440 RM /
  • Giảm 1,170 RM khi chi tiêu 8,370 RM /
  • Giảm 1,300 RM khi chi tiêu 9,300 RM /

-----

Mã: CNY130 / CNY260 / CNY390 / CNY520 / CNY650 / CNY780 / CNY910 / CNY1040 / CNY1170 / CNY1300